Vilkår og betingelser

Artikel 1 - Definitioner

På disse betingelser gælder følgende definitioner

Fortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

Forbruger: en fysisk person, der ikke udøver et erhverv eller en erhvervsvirksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med den erhvervsdrivende;

Dag: kalenderdag;

"Varighedstransaktion": en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er fordelt over tid;

"varigt medium": ethvert instrument, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham eller hende, på en måde, der er tilgængelig for senere henvendelse, og at gengive dem i uændret form.

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

erhvervsdrivende: en fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;

Fjernkontrakt: en kontrakt, hvor der inden for rammerne af en ordning, som den erhvervsdrivende har tilrettelagt med henblik på fjernsalg af produkter og/eller tjenesteydelser, udelukkende anvendes en eller flere fjernkommunikationsteknikker indtil kontraktens indgåelse;

Fjernkommunikationsteknologier: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende er i samme rum på samme tid.

Generelle betingelser: iværksætterens nuværende generelle betingelser.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Nordala

Inakker 55, 3550, Heusden-Zolder (Ingen returadresse)

info@nordalashop.com

Artikel 3 - Anvendelsesområde

Disse generelle betingelser gælder for alle tilbud fra iværksætteren og for alle fjernsalgsaftaler og ordrer, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren.

Inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen skal teksten til disse almindelige forretningsbetingelser stilles til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen oplyses, at de generelle forretningsbetingelser kan kontrolleres hos den erhvervsdrivende, og at de sendes gratis på forbrugerens anmodning så hurtigt som muligt.

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser uanset det foregående stykke stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre den på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen angives, hvor de generelle betingelser kan konsulteres elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis på forbrugerens anmodning.

Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle betingelser kan forbrugeren altid henholde sig til den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle betingelser på et hvilket som helst tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller ophæves, forbliver kontrakten og disse betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks efter fælles aftale af en bestemmelse, der så vidt muligt tilnærmer sig formålet med den oprindelige bestemmelse.

Situationer, der ikke er omfattet af disse generelle betingelser, bør vurderes "i overensstemmelse med ånden" i disse generelle betingelser.

Enhver tvetydighed i fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores generelle betingelser skal fortolkes "i ånden" i disse generelle betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

Tilbuddet er ikke bindende. Entreprenøren har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at sætte forbrugeren i stand til at foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende anvender billeder, er disse en korrekt gengivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for den erhvervsdrivende.

Alle billeder og specifikationer i tilbuddet er vejledende og kan ikke danne grundlag for kompensation eller annullering af kontrakten.

De billeder, der ledsager produkterne, er en sandfærdig gengivelse af de tilbudte produkter. Operatøren kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt svarer til produkternes faktiske farver.

Hvert tilbud indeholder tilstrækkelige oplysninger til at gøre det klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette gælder især for følgende:

pris, eksklusive toldklareringsgebyrer og importmoms. Disse yderligere omkostninger er for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten vil anvende den særlige ordning for post- og kurertjenester for import. Denne ordning gælder, hvis varerne importeres til EU's bestemmelsesland, hvilket er tilfældet i dette tilfælde. Post- og/eller kurerfirmaet opkræver momsen (med eller uden de opkrævede toldklareringsgebyrer) hos modtageren af varerne;

eventuelle forsendelsesomkostninger;

Hvordan kontrakten skal indgås, og hvilke skridt der kræves for at indgå den;

om fortrydelsesretten finder anvendelse eller ej;

Metode for betaling, levering og opfyldelse af kontrakten;

Fristen for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen;

Størrelsen af gebyret for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brug af fjernkommunikationsteknikken beregnes på et andet grundlag end det almindelige grundgebyr for den anvendte kommunikationsform;

Om aftalen arkiveres, efter at den er indgået, og i bekræftende fald, hvordan forbrugeren kan få adgang til den;

Den måde, hvorpå forbrugeren inden aftalens indgåelse kan kontrollere de oplysninger, som han har afgivet i henhold til aftalen, og om nødvendigt korrigere dem;

Alle andre sprog, som aftalen kan indgås på ud over nederlandsk;

de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende har tilsluttet sig, og den måde, hvorpå forbrugeren kan få adgang til disse adfærdskodekser elektronisk, og

Mindste løbetid for fjernkontrakten i en løbetidstransaktion.

Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver og materialer.

Artikel 5 - Aftalen

Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 er aftalen indgået, når forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er fastsat i det.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af tilbuddet elektronisk. Så længe den erhvervsdrivende ikke har bekræftet modtagelsen af denne accept, kan forbrugeren annullere aftalen.

Hvis kontrakten indgås elektronisk, skal den erhvervsdrivende træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert onlinemiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal den erhvervsdrivende overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.

Virksomheden kan - inden for de retlige rammer - orientere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, og om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis den erhvervsdrivende på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller stille særlige betingelser for dens opfyldelse med angivelse af begrundelse.

Den erhvervsdrivende skal give forbrugeren følgende oplysninger sammen med produktet eller tjenesteydelsen skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en tilgængelig måde på et varigt medium:

 1. Besøgsadresse på den erhvervsdrivendes forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive en klage;
 2. betingelserne og midlerne for, at forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar angivelse af, at fortrydelsesretten ikke kan udøves;
 3. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 4. de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet forbrugeren disse oplysninger inden aftalens indgåelse;
 5. Kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en løbetid på over et år eller er tidsubegrænset.

I tilfælde af en langfristet transaktion gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for den første levering.

Hver kontrakt indgås under forudsætning af, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at fortryde aftalen uden at angive nogen grund inden for 14 dage. Denne fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en repræsentant, som forbrugeren på forhånd har udpeget, og som den erhvervsdrivende har kendskab til, har modtaget produktet.

I betænkningstiden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han/hun gør brug af sin fortrydelsesret, skal han/hun returnere produktet med alt leveret tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i dets oprindelige stand og emballage til den erhvervsdrivende i oprindelseslandet i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som den erhvervsdrivende har givet.

Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han/hun underrette den erhvervsdrivende herom senest 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal give denne oplysning i en skriftlig meddelelse/email. Når forbrugeren har meddelt sit ønske om at udøve sin fortrydelsesret, skal han/hun returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er blevet returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et forsendelsesbevis.

Hvis kunden ikke har udtrykt ønske om at udøve sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til iværksætteren efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister, er købet en kendsgerning.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagekaldelse

Hvis forbrugeren gør brug af fortrydelsesretten, skal forbrugeren selv afholde omkostningerne ved returnering af produkterne.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, skal den erhvervsdrivende tilbagebetale dette beløb hurtigst muligt og senest 14 dage efter, at aftalen er blevet ophævet. Dette forudsætter, at den erhvervsdrivende allerede har modtaget produktet tilbage, eller at der kan fremlægges et endeligt bevis for fuld tilbagelevering.

Artikel 8 - Undtagelser fra fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter, der er beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis den erhvervsdrivende klart har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i god tid før aftalens indgåelse.

Det er kun muligt at udelukke fortrydelsesretten for produkter:

 1. som entreprenøren har fremstillet i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
 2. der klart er af personlig karakter;
 3. som i sagens natur ikke kan returneres;
 4. som hurtigt kan forringes eller ældes;
 5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
 6. for de enkelte aviser og magasiner;
 7. for lyd- og videooptagelser og edb-programmer, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.
 8. Til hygiejneprodukter, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.

Det er kun muligt at udelukke fortrydelsesretten for tjenesteydelser:

 1. om indkvartering, transport, forplejning eller fritidsaktiviteter, der skal gennemføres på en bestemt dato eller i et bestemt tidsrum;
 2. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen;
 3. Om væddemål og lotterier.

Artikel 9 - Pris

I tilbuddets gyldighedsperiode vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

Som en undtagelse fra det foregående stykke kan kontrahenten tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som kontrahenten ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne sammenhæng med udsving og den omstændighed, at de angivne priser er vejledende, skal angives i tilbuddet.

Prisforhøjelser inden for tre måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er påkrævet i henhold til lov eller bekendtgørelse.

Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har givet tilladelse til det, og:

 1. de følger af lovbestemmelser eller forskrifter, eller
 2. forbrugeren har ret til at opsige aftalen fra den dato, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.

I henhold til § 5, stk. 1, i loven om omsætningsafgift af 1968 er leveringsstedet det land, hvor transporten starter. Post- eller kurerfirmaet opkræver derefter importmoms eller told hos kunden. Den erhvervsdrivende vil derfor ikke opkræve nogen moms.

Alle priser er med forbehold for tryk- og monteringsfejl. Vi påtager os intet ansvar for følgerne af tryk- og satsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris.

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til forsvarlighed og/eller anvendelighed samt de lovbestemmelser og/eller offentlige bestemmelser, der er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

En garanti fra den erhvervsdrivende, producenten eller importøren berører ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan have mod den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen.

Eventuelle defekte eller forkert leverede produkter skal skriftligt anmeldes til leverandøren senest 14 dage efter leveringen. Produkterne skal returneres i originalemballage og i ny stand.

Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Entreprenøren er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for rådgivning om brugen eller anvendelsen af produkterne.

Garantien gælder ikke, hvis

Forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af en tredjepart;

De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet uforsvarligt eller i strid med kontrahentens anvisninger og/eller anvisningerne på emballagen;

Manglen skyldes helt eller delvis bestemmelser, som regeringen har indført eller vil indføre vedrørende de anvendte materialers art eller kvalitet.

Artikel 11 - Levering og gennemførelse

Iværksætteren skal udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst virksomheden.

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 i disse almindelige forretningsbetingelser vil virksomheden opfylde accepterede ordrer så hurtigt som muligt, dog senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringstid. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, skal forbrugeren underrettes herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.

I tilfælde af opløsning i henhold til det foregående stykke skal den erhvervsdrivende tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt og senest 14 dage efter opløsningen.

Hvis det viser sig, at det ikke er muligt at levere en bestilt vare, skal iværksætteren forsøge at levere en erstatningsvare. Senest på leveringstidspunktet skal det på en klar og forståelig måde meddeles, at der vil blive leveret en erstatningsvare. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes i forbindelse med erstatningsvarer. Udgifterne til eventuel returforsendelse afholdes af entreprenøren.

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne ligger hos iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en repræsentant, der på forhånd er udpeget og gjort bekendt med iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 12 - Varige transaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Afbestilling

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset aftale om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser med forbehold af aftalte opsigelsesregler og en maksimal opsigelsesfrist på en måned.

Forbrugeren kan opsige en tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser på et hvilket som helst tidspunkt hen imod udløbet af den faste periode med forbehold af aftalte opsigelsesregler og et varsel på højst en måned.

Forbrugeren kan ændre de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:

ophøre når som helst og ikke være begrænset til at ophøre på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det mindste afslutte dem på samme måde, som han startede dem;

altid ophøre med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har besluttet.

Udvidelse

En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

Uanset ovenstående stykke kan en tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade eller ugeaviser og tidsskrifter stiltiende forlænges for en fast periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsen med et varsel på højst en måned.

En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser kan kun forlænges stiltiende på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel på højst en måned og et varsel på højst tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig, men ikke månedlig levering af dagblade eller ugeaviser.

En tidsbegrænset kontrakt om regelmæssig levering af dagblade eller ugeaviser og tidsskrifter ved introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) fortsætter ikke uden videre og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed

Hvis en aftale har en løbetid på over et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre det er rimeligt og rimeligt at opsige aftalen før udløbet af aftaleperioden.

Artikel 13 - Betaling

Medmindre andet er aftalt, bør de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest syv arbejdsdage efter begyndelsen af den betænkningstid, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse begynder denne frist at løbe, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller nævnt til iværksætteren, til denne.

Hvis forbrugeren ikke betaler, har den erhvervsdrivende ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve rimelige omkostninger, som forbrugeren er blevet informeret om på forhånd.

Artikel 14 - Klageprocedure

Reklamationer vedrørende opfyldelsen af aftalen skal indgives til den erhvervsdrivende inden for 7 dage med en fuldstændig og klar beskrivelse, efter at forbrugeren har konstateret manglerne.

Klager, der indgives til den erhvervsdrivende, vil blive besvaret senest 14 dage efter modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, skal den erhvervsdrivende svare inden for de 14 dage med en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst, opstår der en tvist, som kan løses ved tvistbilæggelse.

En klage ophæver ikke operatørens forpligtelser, medmindre operatøren skriftligt meddeler andet.

Hvis operatøren anser klagen for at være berettiget, vil operatøren efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

Artikel 15 - Tvister

Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, der er omfattet af disse generelle vilkår og betingelser, er udelukkende underlagt hollandsk lov. Også selv om forbrugeren er bosiddende i udlandet.